Konkurs z nagrodami z okazji pierwszych urodzin (+WIDEO)Nie mogę uwierzyć, że to już rok od pierwszego wpisu:


Jeśli zaglądasz tutaj, do naszego tureckiego kącika co jakiś czas, to na pewno wiesz, że obiecałam Wam z tej okazji konkurs! Słowo oczywiście dotrzymane, konkurs Wam przedstawiam. : ) 

Wszystkie szczegóły w poniższym wideo. Obejrzyj koniecznie! Warto!
REGULAMIN KONKURSU „Konkurs z nagrodami z okazji pierwszych urodzin
(dalej: „Regulamin”)
§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]
 1. Organizatorem konkursu „Konkurs z nagrodami z okazji pierwszych urodzin” (dalej: Konkurs”) jest blog http://www.poturecku.pl, zwany dalej Organizatorem.
 2. Konkurs organizowany jest w formie internetowej.
 3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
 4. Celem Konkursu jest promocja języka i kultury tureckiej.
 5. Konkurs trwa od dnia 21 września 2019 r. do dnia 21 października 2019 r. (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).
 §2 [UCZESTNICY KONKURSU]
 1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne, które są osobami pełnoletnimi lub są osobami powyżej 13 roku życia a poniżej 18 roku życia, posiadającymi ograniczoną zdolność do czynności prawnych, oraz posiadającymi zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w konkursie.
 2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
 3. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:
  1. na Instagramie opublikować zdjęcie na temat "Dlaczego uczę się tureckiego?" w Okresie Trwania Konkursu
  2. oznaczyć dwoma hashtagami: #poturecku #rocznicowykonkurspoturecku
  3. mile widziane jest udostępnianie postów konkursowych przez uczestników na portalach społecznościowych.
 4. Zamieszczenie Pracy Konkursowej zwane będzie w dalszej części Regulaminu „Zgłoszeniem”.
 5. Zgłoszenie:
  1. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem;
  2. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.
  3. w przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.
 6. Każdy z Uczestników ma prawo zgłosić do Konkursu dowolną liczbę Prac Konkursowych pod warunkiem, że każda z nich spełniać będzie wymagania wskazane w §2 ust. 6 Regulaminu.
 §3 [NAGRODY]
 1. W Konkursie przyznanie zostana jedna nagroda główna, składająca się z kilku elementów (dalej: Nagroda):
  1. lokum
  2. cukierki
  3. magnes
  4. podstawka na zdjęcie
 2. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.
 3. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
 §4 [PRZEBIEG KONKURSU]
 1. Umieszczone przez Uczestników Prace Konkursowe będą oceniane przez autorkę bloga http://www.poturecku.pl i na tej podstawie zostanie wybrany zwycięzca.
 2. Uczestnik, któremu przysługuje Nagroda (dalej: „Laureat”), zostanie powiadomiony o wygranej do dnia 28 października 2019 za pomocą postu na blogu z oficjalnymi wynikami.
 3. Laureat jest zobowiązany do wysłania w terminie do dnia 4 listopada 2019 r. na adres poturecku.blog@gmail.com wiadomości email zawierającej:
  1. dane osobowe Laureata w postaci: imienia, nazwiska, adresu do wysyłki nagrody.
 4. W przypadku nieotrzymania od Laureata do dnia 4 listopada 2019 r. wiadomości email, o której mowa w ust. 9 powyżej, Uczestnik ten traci prawo do Nagrody.
 5. Nagroda zostanie wysłana Laureatowi do dnia 12 listopada 2019 na adres podany w nadesłanej wiadomości email.
 6. W przypadku, gdy przesyłka z Nagrodą powróci do Organizatora jako nieodebrana przez Uczestnika, Uczestnik traci prawo do Nagrody.
  §5 [REKLAMACJE]
 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane na adres poturecku.blog@gmail.com.
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
  §6 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest http://www.poturecku.pl
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu na Stronie Konkursowych oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).
 §7 [PRAWA AUTORSKIE]
 1. Uczestnik Konkursu, w momencie wydania Nagrody w Konkursie przenosi autorskie prawa majątkowe do przesłanej Pracy Konkursowej oraz prawa do rozpowszechniania opracowań tej Pracy Konkursowej, obejmujące, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, następujące pola eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką (w tym techniką cyfrową i drukowaną), wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, najem, dzierżawę, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, publikacja i dystrybucja poprzez Internet.
 2. Każdy Uczestnik, wraz z dokonaniem Zgłoszenia, upoważnia Organizatora – z prawem udzielania dalszych upoważnień – do wykorzystania wszelkich Prac Konkursowych Uczestnika, w szczególności do wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego urządzenia, przetwarzania oraz ich publikacji i rozpowszechniania w związku z Konkursem w okresie jego trwania i w ciągu roku po jego zakończeniu.
  §8 [POZOSTAŁE POSTANOWIENIA]
 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników.
 2. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Konkursowej.

Komentarze

Popularne posty